BJP’s Uttar Pradesh vice president Dayashankar Singh